CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2225 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
2206 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2207 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2208 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2209 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2210 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2211 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2212 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2213 BXD-TGG-263365 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
2214 BXD-TGG-263369 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
2215 T-TGG-287122-TT Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
2216 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2217 1.002738.000.00.00.H58 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Người có công
2218 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công
2219 1.002252.000.00.00.H58 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Người có công
2220 1.006779 Thủ tục: Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công