CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2594 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
77 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
78 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
79 X-NN01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) Nông nghiệp
80 TEST Thủ tục test 4 bước tập huấn Hoạt động đối ngoại nhà nước
81 TESTVNP TEST VNPPOST Hoạt động đối ngoại nhà nước
82 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
83 TLHDNH01 Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty tài chính cổ phần Cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng
84 TLHDQTDND01 QUY TRÌNH THỦ TỤC CHẤP THUẬN THAY ĐỔI TÊN CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN Cấp phép thanh lập và hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân
85 HDKQ01 Đề nghị chiết khấu giấy tờ có giá theo phương thức gián tiếp Hoạt động kho quỹ
86 HDNH01 Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng Hoạt động ngoại hối
87 HDTT01 Mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn Hoạt động thanh toán
88 TDKT1 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Thi đua khen thưởng
89 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư). BQL Đầu tư tại Việt nam
90 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế