CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2232 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
92 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
93 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
94 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
95 TEST Thủ tục test 4 bước tập huấn Hoạt động đối ngoại nhà nước
96 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
97 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam
98 LD01 Đăng ký nội quy lao động Lao động
99 LTHH01 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Lưu thông hàng hóa trong nước
100 MT01 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
101 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
102 BCT-TGG-275440 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
103 BCT-TGG-275009 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
104 BCT-TGG-274634 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
105 BCT-TGG-261806 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí