CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6244 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5506 BTP-TGG-277253 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch
5507 BTP-TGG-277257 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5508 BTP-TGG-277258 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
5509 BTP-TGG-277259 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5510 BNV-TGG-264592 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Tổ chức, biên chế
5511 SNV-006 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
5512 SNV-007 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
5513 BTP-TTG-277448 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
5514 BNV-TGG-264640 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5515 BNV-TGG-264641 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5516 BNV-TGG-264642 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5517 BNV-TGG-264643 THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5518 BNV-TGG-264644 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5519 BNV-TGG-264645 THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
5520 BNV-TGG-264646 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ