CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5796 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5791 BVH-TGG-279067 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067 Văn hóa dân tộc
5792 BVH-TGG-279068 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa dân tộc
5793 BVH-TGG-279069 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069 Văn hóa dân tộc
5794 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
5795 BTT-TGG-282387 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Xuất Bản
5796 BTT-TGG-282388 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Xuất Bản