CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6430 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5791 BLĐ-TBVXH-TGG-286391 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Bảo trợ xã hội
5792 BLĐ-TBVXH-TGG-286351 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
5793 BLĐ-TBVXH-TGG-286352 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
5794 BLĐ-TBVXH-TGG-286353 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
5795 BLĐ-TBVXH-TGG-286354 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
5796 BCT-TGG-275010 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Công nghiệp địa phương
5797 T-TGG-213048-TT Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hoá trên địa bàn Đường bộ
5798 B-BYT-227724-TT Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5799 B-BYT-227725-TT Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5800 B-BYT-286727-TT Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
5801 BGTVT-TGG-284948-H-X Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
5802 BGTVT-TGG-284949-H-X Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Đường thủy nội địa
5803 BGTVT-TGG-284950-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Đường thủy nội địa
5804 BGTVT-TGG-284951-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Đường thủy nội địa
5805 BGTVT-TGG-284956-H-X Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa