CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6430 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
5806 BGTVT-TGG-285765 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung Đường thủy nội địa
5807 BVH-TGG-278789 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Gia đình
5808 BVH-TGG-278790 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278790 Gia đình
5809 BVH-TGG-278792 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278792 Gia đình
5810 BVH-TGG-278794 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278794 Gia đình
5811 BVH-TGG-278796 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278796 Gia đình
5812 BVH-TGG-278798 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện)-BVH-TGG-278798 Gia đình
5813 BXD-TGG-187784 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh. Hạ tầng kỹ thuật
5814 B-BYT-265234-TT Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
5815 B-BYT-265236-TT Cấp Giấy khám sức khỏe cho người chưa đủ 18 tuổi (B-BYT-265236-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
5816 B-BYT-265237-TT Cấp Giấy khám sức khỏe cho người người mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự (B-BYT-265237-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
5817 B-BYT-265238-TT Khám sức khỏe định kỳ (B-BYT-265238-TT) Khám bệnh, chữa bệnh
5818 BNN-TGG-288389 Hỗ trợ dự án liên kết Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5819 2.002399.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
5820 1.008364.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động