CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6274 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6196 BTP-TGG-277257 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6197 BTP-TGG-277258 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch
6198 BTP-TGG-277259 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6199 BTP-TGG-277260 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
6200 BNV-TGG-264592 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện Tổ chức, biên chế
6201 SNV-006 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
6202 SNV-007 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tổ chức, biên chế
6203 BTP-TTG-277448 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Hòa giải cơ sở
6204 BTP-TTG-277451 Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
6205 BTP-TTG-277452 Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
6206 BNV-TGG-264640 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6207 BNV-TGG-264641 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6208 BNV-TGG-264642 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6209 BNV-TGG-264643 THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6210 BNV-TGG-264644 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ