CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6309 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6241 BTP-TTG-277451 Thanh toán thù lao cho Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
6242 BTP-TTG-277452 Công nhận Tổ trưởng Tổ hòa giải Hòa giải cơ sở
6243 BNV-TGG-264640 THỦ TỤC CÔNG NHẬN BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6244 BNV-TGG-264641 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6245 BNV-TGG-264642 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6246 BNV-TGG-264643 THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6247 BNV-TGG-264644 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6248 BNV-TGG-264645 THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6249 BNV-TGG-264646 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6250 BNV-TGG-264647 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6251 BNV-TGG-264648 THỦ TỤC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6252 BNV-TGG-264649 THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6253 BNV-TGG-264651 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6254 BNV-TGG-264652 THỦ TỤC CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6255 BNV-TGG-264653 THỦ TỤC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ