CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6467 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6271 BKH-TGG-271965 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6272 BKH-TGG-271966 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6273 BKH-TGG-271967 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6274 BKH-TGG-271968 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6275 BKH-TGG-271973 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6276 BKH-TGG-271974 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6277 BKH-TGG-271975 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6278 BKH-TGG-271976 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6279 BKH-TGG-271977 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6280 BKH-TGG-271978 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6281 BKH-TGG-271979 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6282 BNN-TGG-288486 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
6283 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
6284 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
6285 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt