CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6350 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6286 BNV-TGG-264641 THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6287 BNV-TGG-264642 THỦ TỤC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6288 BNV-TGG-264643 THỦ TỤC CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6289 BNV-TGG-264644 THỦ TỤC ĐỔI TÊN HỘI CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6290 BNV-TGG-264645 THỦ TỤC HỘI TỰ GIẢI THỂ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6291 BNV-TGG-264646 THỦ TỤC BÁO CÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ, ĐẠI HỘI BẤT THƯỜNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6292 BNV-TGG-264647 THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6293 BNV-TGG-264648 THỦ TỤC CÔNG NHẬN QUỸ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6294 BNV-TGG-264649 THỦ TỤC CÔNG NHẬN THAY ĐỔI, BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6295 BNV-TGG-264651 THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ CÔNG NHẬN ĐIỀU LỆ QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6296 BNV-TGG-264652 THỦ TỤC CHO PHÉP QUỸ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI SAU KHI BỊ TẠM ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6297 BNV-TGG-264653 THỦ TỤC HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6298 BNV-TGG-264654 THỦ TỤC ĐỔI TÊN QUỸ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6299 BNV-TGG-264655 THỦ TỤC QUỸ TỰ GIẢI THỂ CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ
6300 BNV-TGG-264656 THỦ TỤC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ NGƯỜI ĐANG TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ BỊ TAI NẠN DẪN ĐẾN THIỆT HẠI VỀ SỨC KHỎE CẤP HUYỆN Tổ chức phi chính phủ