CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6531 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6346 BKH-TGG-271976 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6347 BKH-TGG-271977 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6348 BKH-TGG-271978 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6349 BKH-TGG-271979 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
6350 BNN-TGG-288486 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
6351 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
6352 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
6353 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
6354 BVH-TGG-279074 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279074 Văn hóa cơ sở
6355 BVH-TGG-279075 Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075 Văn hóa cơ sở
6356 BVH-TGG-279076 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076 Văn hóa cơ sở
6357 BVH-TGG-279086 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086 Văn hóa cơ sở
6358 BVH-TGG-279067 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067 Văn hóa dân tộc
6359 BVH-TGG-279068 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa dân tộc
6360 BVH-TGG-279069 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069 Văn hóa dân tộc