CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6244 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TDKT1 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ Thi đua khen thưởng
92 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam
93 LTHH01 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Lưu thông hàng hóa trong nước
94 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế
95 XD-01 Cấp Giấy phép xây dựng đối với các công trình trong khu công nghiệp Xây dựng
96 2.000591.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện An toàn thực phẩm
97 BCT-TGG-275009 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
98 BCT-TGG-274634 Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Điện
99 BCT-TGG-261806 Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
100 BCT-TGG-274983 Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Dịch vụ thương mại
101 BCT-TGG-254543 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa chất
102 2.000142.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí
103 BCT-TGG-254577 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học, công nghệ
104 2.000640.000.00.00.H58 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
105 BCT-TGG-275303 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Quản lý Cạnh tranh