CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 35 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 BTM-TGG-265137 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu;tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận Đất đai
17 BTM-TGG-265138 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam Đất đai
18 X-HCTP56 Đăng ký khai tử và xóa đăng ký thường trú Hộ tịch
19 BGD-TGG-285267 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non công lập Giáo dục và Đào tạo
20 BGD-TGG-285268 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo
21 BGD-TGG-285279 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo
22 BGD-TGG-285280 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Giáo dục và Đào tạo
23 BGD-TGG-285281 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo
24 BGD-TGG-285282 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Giáo dục và Đào tạo
25 BGD-TGG-285384 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo
26 BGD-TGG-285396 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo
27 BGD-TGG-285391 Thủ tục chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Giáo dục và Đào tạo
28 BGD-TGG-285393 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
29 BGD-TGG-285394 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
30 BGD-TGG-285395 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Giáo dục và Đào tạo