CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 247 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 BTP-TTG-277450 Thôi làm Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
17 BLĐ-TBVXH-TGG-286127 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
18 BNV-TGG-264932 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thi đua, khen thưởng Trung ương
19 BTP-TGG-276612 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực
20 BLĐ-TBVXH-TGG-286129 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng Bảo trợ xã hội
21 BTP-TGG-276613 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực
22 BLĐ-TBVXH-TGG-286128 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
23 BTP-TGG-276609 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực
24 BTP-TGG-276616 Thủ tục chứng thực di chúc Chứng thực
25 BTP-TGG-276596 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực
26 BTP-TGG-276600 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
27 DIEU21_QD18 Trình tự thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Đất đai
28 DIEU22_QD18 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
29 BCT-TGG-262046 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
30 BCT-TGG-262047 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước