CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 296 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
286 BNN-TGG-288384 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Thủy lợi
287 BNN-TGG-288385 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên). Thủy lợi
288 BNN-TGG-288386 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) Thủy lợi
289 BNN-TGG-288387 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
290 BNN-TGG-288388 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Thủy lợi
291 BVH-TGG-279076 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076 Văn hóa cơ sở
292 BVH-TGG-279086 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086 Văn hóa cơ sở
293 BVH-TGG-279067 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067 Văn hóa dân tộc
294 BVH-TGG-279068 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa dân tộc
295 BVH-TGG-279069 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069 Văn hóa dân tộc
296 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm