CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 57 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 T-TGG-287941-TT Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Tư vấn pháp luật
17 BTP-TGG-277421-HGTM Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hoà giải thương mại/chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
18 T-TGG-287915-TT Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư trong trường hợp tổ chức hành nghề luật sư tự chấm dứt hoạt động hoặc công ty luật bị hợp nhất, sáp nhập Luật sư
19 T-TGG-288018-TT Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên Quản tài viên
20 BTP-TGG-277402 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Đấu giá tài sản
21 BTP-TGG-277416-HGTM Thôi làm hòa giải viên thương mại vụ việc khỏi danh sách hòa giải viên thương mại vụ việc của Sở Tư pháp Hòa giải thương mại
22 T-TGG-288019-TT Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Quản tài viên
23 T-TGG-287950-TT Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Công chứng
24 T-TGG-287951-TT Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Công chứng
25 BTP-TGG-277419-HGTM Thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
26 BTP-TGG-277426-HGTM Thay đổi địa chỉ trụ sở của chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam từ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Hòa giải thương mại
27 T-TGG-287949-TT Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng
28 T-TGG-287952-TT Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Công chứng
29 T-TGG-288003-TT Thông báo về việc thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam Trọng tài thương mại
30 T-TGG-287948-TT Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Công chứng