CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 276 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
17 BVH-TGG-278888 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản -BVH-TGG-278888 Thư viện
18 BVH-TGG-278926 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” - BVH-TGG-278926 Văn hóa cơ sở
19 BTT-TGG-284220 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Viễn thông
20 BGD-TGG-285380 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo
21 BGD-TGG-285394 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
22 X-KNTC02 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
23 BCT-TGG-275230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
24 BTM-TGG-264791 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
25 NCC02 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
26 X-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
27 2.001023.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
28 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
29 BTM-TGG-264926 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
30 BNN-TGG-288486 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản