STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
object(Nth\Db\Oracle\Sql)#1131 (1) {
  ["string":"Nth\Db\Oracle\Sql":private]=>
  string(163) "insert into CD_SO_LUOT_TRUY_CAP(SESSION_ID, CLIENT_IP, IS_ONLINE, TIME_START, MA_CO_QUAN, DATE_VISITED) values(:p1, :p2, :p3, :p4, :p5, to_date(:p6, 'DD/MM/YYYY'))"
}