STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 002001190059 01/07/2019 22/07/2019 07/08/2019
Trễ hạn 12 ngày.
TRƯƠNG ĐÌNH PHỤNG Văn phòng Sở Nội Vụ
2 000.00.08.H58-190807-0001 07/08/2019 12/09/2019 26/09/2019
Trễ hạn 10 ngày.
TRƯƠNG VĂN TIẾNG Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
3 000.00.08.H58-190808-0001 08/08/2019 29/08/2019 03/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN HUY DIỄM Văn phòng Sở Nội Vụ
4 000.00.08.H58-190812-0001 12/08/2019 03/09/2019 19/09/2019
Trễ hạn 12 ngày.
TRẦN KỲ MINH Văn phòng Sở Nội Vụ
5 000.00.08.H58-190813-0002 13/08/2019 18/09/2019 26/09/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐẬM Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
6 000.00.08.H58-190814-0002 14/08/2019 19/09/2019 20/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN HỮU BẰNG Ban Thi đua - Khen thưởng
7 000.00.08.H58-190822-0005 22/08/2019 27/09/2019 08/10/2019
Trễ hạn 7 ngày.
PHAN ĐỨC PHONG Ban Thi đua - Khen thưởng
8 000.00.08.H58-190827-0004 27/08/2019 02/10/2019 08/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN Ban Thi đua - Khen thưởng
9 000.00.08.H58-190902-0003 02/09/2019 23/09/2019 24/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
THƯỢNG TÁM THANH Văn phòng Sở Nội Vụ
10 000.00.08.H58-190911-0002 11/09/2019 16/10/2019 27/11/2019
Trễ hạn 30 ngày.
VÕ THỊ THANH NGUYÊN Ban Thi đua - Khen thưởng
11 000.00.08.H58-190930-0001 30/09/2019 04/11/2019 06/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĨNH LINH Ban Thi đua - Khen thưởng
12 000.00.08.H58-190930-0002 30/09/2019 04/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 17 ngày.
PHAN HỮU BẰNG Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
13 000.00.08.H58-191002-0001 02/10/2019 06/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN VĂN HIẾU Ban Thi đua - Khen thưởng
14 000.00.08.H58-191002-0002 02/10/2019 06/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 7 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀNG Ban Thi đua - Khen thưởng
15 000.00.08.H58-191002-0003 02/10/2019 06/11/2019 07/11/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN TRUNG KIÊN Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
16 000.00.08.H58-191008-0003 08/10/2019 12/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
ĐOÀN THANH THỦY Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
17 000.00.08.H58-191008-0001 08/10/2019 12/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ HUỲNH ĐÀO Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
18 000.00.08.H58-191008-0005 08/10/2019 12/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ MỸ LINH Ban Thi đua - Khen thưởng
19 000.00.08.H58-191008-0006 08/10/2019 12/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀI THU Ban Thi đua - Khen thưởng
20 000.00.08.H58-191008-0002 08/10/2019 12/11/2019 15/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TƯƠI Ban Thi đua - Khen thưởng
21 000.00.08.H58-191008-0004 08/10/2019 12/11/2019 04/12/2019
Trễ hạn 16 ngày.
ĐOÀN THANH THỦY Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
22 000.00.08.H58-191009-0001 09/10/2019 06/11/2019 29/11/2019
Trễ hạn 17 ngày.
NGUYỆT THANH QUANG Văn phòng Sở Nội Vụ
23 000.00.08.H58-191015-0003 15/10/2019 19/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 6 ngày.
MAI HỮU ĐỨC Ban Thi đua - Khen thưởng
24 000.00.08.H58-190906-0004 06/09/2019 11/10/2019 17/10/2019
Trễ hạn 4 ngày.
Câu lạc bộ Trí thức tỉnh TG
25 000.00.08.H58-191015-0002 15/10/2019 19/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN HỮU LỢI Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
26 000.00.08.H58-191016-0002 16/10/2019 20/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ MỸ NGỌC Ban Thi đua - Khen thưởng
27 000.00.08.H58-191015-0001 15/10/2019 19/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN NGUYỄN TRÚC CHI Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
28 000.00.08.H58-191016-0001 16/10/2019 20/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM ÁNH NGUYỆT Ban Thi đua - Khen thưởng
29 000.00.08.H58-191014-0001 14/10/2019 18/11/2019 27/11/2019
Trễ hạn 7 ngày.
VÕ ANH PHƯỢNG Ban Thi đua - Khen thưởng
30 000.00.08.H58-191024-0003 24/10/2019 28/11/2019 29/11/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĨNH LINH Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
31 000.00.08.H58-191024-0002 24/10/2019 28/11/2019 29/11/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC KHA Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
32 000.00.08.H58-191101-0001 01/11/2019 22/11/2019 29/11/2019
Trễ hạn 5 ngày.
HỘI THÁNH CAO ĐÀI TIÊN THIÊN Văn phòng Sở Nội Vụ
33 000.00.08.H58-191112-0001 12/11/2019 17/12/2019 25/12/2019
Trễ hạn 6 ngày.
VÕ ANH PHƯỢNG Ban Thi đua - Khen thưởng