STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 002602190019 07/01/2019 14/07/2019 26/07/2019
Trễ hạn 10 ngày.
BÙI HỮU LAI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
2 002602180433 06/12/2018 22/05/2019 26/07/2019
Trễ hạn 47 ngày.
HÀ NHỰT THANH Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
3 002602190220 04/04/2019 03/06/2019 04/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG ĐỨC THIỆN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
4 002602190219 04/04/2019 22/07/2019 24/07/2019
Trễ hạn 2 ngày.
LƯƠNG ĐỨC THUẬN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
5 002602190053 01/02/2019 14/03/2019 26/03/2019
Trễ hạn 8 ngày.
TRẦN THANH HẢI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
6 000.00.16.H58-191112-0001 12/11/2019 01/12/2019 02/12/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN DŨNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
7 002602190083 26/02/2019 18/03/2019 12/04/2019
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG HẬN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
8 002602190075 25/02/2019 27/03/2019 06/05/2019
Trễ hạn 26 ngày.
HÀ NGỌC DUNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
9 002602190095 01/03/2019 21/03/2019 03/05/2019
Trễ hạn 29 ngày.
LÊ VĂN NHƠN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
10 002602190097 01/03/2019 20/03/2019 21/03/2019
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ HỒNG VÂN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
11 002602190168 22/03/2019 11/04/2019 04/06/2019
Trễ hạn 36 ngày.
TRẦN QUANG VŨ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
12 002602190167 22/03/2019 11/04/2019 24/07/2019
Trễ hạn 72 ngày.
TRẦN QUANG VŨ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
13 002602190170 22/03/2019 11/04/2019 24/07/2019
Trễ hạn 72 ngày.
NGUYỄN VĂN NAM Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
14 002602190216 01/04/2019 19/07/2019 24/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG VĂN DU Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
15 002602190215 01/04/2019 19/07/2019 24/07/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THÀNH TÀI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
16 002602190214 01/04/2019 31/05/2019 04/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THÀNH TÀI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
17 002602190217 02/04/2019 21/04/2019 24/04/2019
Trễ hạn 3 ngày.
HUỲNH CÔNG HẢI (BAN QLDA HUYỆN CAI LẬY). Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
18 000.00.16.H58-191106-0004 06/11/2019 25/11/2019 29/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC ĐỨC - 0385405592 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
19 002602190245 11/04/2019 11/05/2019 22/07/2019
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN PHI YẾN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
20 002602190263 22/04/2019 11/05/2019 22/07/2019
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THANH NHÂN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
21 002602190266 22/04/2019 30/05/2019 24/07/2019
Trễ hạn 39 ngày.
HỒ QUANG TIẾN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
22 002602190267 23/04/2019 12/05/2019 04/07/2019
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN PHƯỚC THÀNH Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
23 002602190273 24/04/2019 01/06/2019 04/06/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN ANH THI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
24 002602190277 25/04/2019 24/05/2019 04/07/2019
Trễ hạn 29 ngày.
VŨ HỒNG ANH (CTY CẤP NƯỚC TG) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
25 002602190278 25/04/2019 15/05/2019 24/07/2019
Trễ hạn 50 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG HẬN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
26 002602190281 26/04/2019 16/05/2019 15/07/2019
Trễ hạn 42 ngày.
PHẠM THỊ THÚY HẰNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
27 002602190271 24/04/2019 24/05/2019 28/05/2019
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THÀNH CÔNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
28 002602190275 25/04/2019 14/05/2019 21/05/2019
Trễ hạn 5 ngày.
BÙI HỮU LAI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
29 002602190276 25/04/2019 24/05/2019 18/07/2019
Trễ hạn 39 ngày.
VŨ HỒNG ANH CTY TNHH CẤP NƯỚC TG) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
30 002602190279 26/04/2019 16/05/2019 15/07/2019
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN THÀNH TRUNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
31 002602190270 24/04/2019 01/06/2019 24/07/2019
Trễ hạn 38 ngày.
ĐÀO KIM THẢO Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
32 002602190280 26/04/2019 16/05/2019 15/07/2019
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN MINH QUỐC Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
33 002602190294 07/05/2019 06/06/2019 07/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO ANH ĐẠT (CTY CP GIẢI TRÍ PHÁT HÀNH CHIẾU PHIM NGÔI SAO) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
34 002602190317 13/05/2019 01/06/2019 05/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ HỒNG VÂN (SỞ GD&ĐT) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
35 002602190313 10/05/2019 15/06/2019 18/07/2019
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN XUÂN HÀ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
36 002602190327 16/05/2019 04/06/2019 07/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
TRƯƠNG VĂN LIÊM (BAN QLDA DD&CN) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
37 002602190354 24/05/2019 03/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TY Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
38 002602190355 27/05/2019 16/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI QUANG KHẢI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
39 002602190356 27/05/2019 16/06/2019 19/06/2019
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI QUANG KHẢI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
40 002602190369 03/06/2019 22/06/2019 18/07/2019
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU (SỞ NN&PTNT) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
41 002602190381 05/06/2019 24/06/2019 11/07/2019
Trễ hạn 13 ngày.
ĐỖ THÀNH TRUNG (BAN QLDA GCĐ) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
42 002602190380 05/06/2019 24/06/2019 25/06/2019
Trễ hạn 1 ngày.
CHIÊM THÀNH PHƯƠNG (BAN QLDA HUYỆN CAI LẬY) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
43 002602190405 12/06/2019 01/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 13 ngày.
TRẦN THÀNH CÔNG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
44 002602190421 19/06/2019 04/07/2019 05/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ VĂN PHÚC (CỤC THỐNG KÊ) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
45 002602190429 21/06/2019 21/07/2019 26/07/2019
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THANH BÌNH (CTY CP GIẢI TRÍ PHÁT HÀNH PHIM NGÔI SAO) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
46 002602190418 19/06/2019 08/07/2019 09/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGỌC HẢI Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
47 002602190452 28/06/2019 17/07/2019 18/07/2019
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN NHỰT THANH Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
48 002602190469 08/07/2019 07/08/2019 15/08/2019
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH HỮU ĐỨC Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
49 002602190502 19/07/2019 07/08/2019 28/08/2019
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN GIANG Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
50 000.00.16.H58-190826-0003 26/08/2019 14/09/2019 17/09/2019
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN NGỌC HẬU (CTY PHÚC ANH) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
51 000.00.16.H58-190826-0001 26/08/2019 14/09/2019 16/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN ĐỨC PHONG (CTY CP ĐẦU TƯ TÂY BẮC) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
52 000.00.16.H58-190906-0001 06/09/2019 25/09/2019 15/10/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN VĂN THÉP Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
53 000.00.16.H58-190909-0003 09/09/2019 29/09/2019 30/09/2019
Trễ hạn 1 ngày.
HÀ QUỐC ĐẠT (CTY GIA PHƯƠNG BẢO) Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
54 000.00.16.H58-190926-0001 26/09/2019 15/10/2019 05/12/2019
Trễ hạn 37 ngày.
ĐẶNG MINH TIỀN (0985939769) - TTQĐ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
55 000.00.16.H58-191014-0003 14/10/2019 03/11/2019 21/11/2019
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THANH HƯƠNG - CTY VINH QUANG - 0767404505 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
56 000.00.16.H58-191014-0004 14/10/2019 02/11/2019 14/11/2019
Trễ hạn 9 ngày.
BAN DÂN DỤNG TỈNH Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
57 000.00.16.H58-191014-0007 14/10/2019 02/11/2019 14/11/2019
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN QUỐC TUẤN - 0908353742 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
58 000.00.16.H58-191015-0002 15/10/2019 04/11/2019 21/11/2019
Trễ hạn 13 ngày.
NGUYỄN VĂN SANG - CTY QUỲNH THUẬN - 0977316912 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
59 000.00.16.H58-191021-0001 21/10/2019 09/11/2019 14/11/2019
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN QUỐC TUẤN Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
60 000.00.16.H58-191024-0006 24/10/2019 12/11/2019 14/11/2019
Trễ hạn 2 ngày.
BAN QLDA & PTQĐ HUYỆN CÁI BÈ - ANH THANH 0918655564, 0913843224 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
61 000.00.16.H58-191024-0008 24/10/2019 13/11/2019 21/11/2019
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THANH TẬM - CTY NHẬT TOÀN - 0976864755 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
62 000.00.16.H58-191031-0004 31/10/2019 19/11/2019 22/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH - SGTVT - 0909365404 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
63 000.00.16.H58-191031-0005 31/10/2019 19/11/2019 22/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH - SGTVT - 0909365404 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
64 000.00.16.H58-191031-0006 31/10/2019 19/11/2019 22/11/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THANH BÌNH - SGTVT - 0909365404 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
65 000.00.16.H58-191113-0001 13/11/2019 02/12/2019 05/12/2019
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC TUẤN - 0908353742 Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang