STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 002805180239 21/11/2018 24/01/2019 22/03/2019
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN THỦY TIÊN Văn phòng Thanh tra Tỉnh
2 000.00.32.H58-170726-0001 26/07/2017 09/08/2017 09/08/2019
Trễ hạn 516 ngày.
TRẦN THỊ MỸ DUNG