STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.29.H58-191125-0002 25/11/2019 23/12/2019 06/01/2020
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN TUẤN Bộ phận TN và TKQ BQL các KCN