STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.08.H58-191204-0002 04/12/2019 09/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 17 ngày.
PHẠM THỊ MỸ NGỌC Ban Thi đua - Khen thưởng
2 000.00.08.H58-191226-0001 26/12/2019 31/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN KHẮC THUYÊN Ban Thi đua - Khen thưởng
3 000.00.08.H58-191225-0001 25/12/2019 30/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN ĐỒNG Ban Thi đua - Khen thưởng
4 000.00.08.H58-191224-0001 24/12/2019 29/01/2020 30/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN KIẾN QUANG Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
5 000.00.08.H58-191210-0001 10/12/2019 15/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 13 ngày.
VÕ QUANG ĐẢM Ban Thi đua - Khen thưởng
6 000.00.08.H58-191205-0001 05/12/2019 10/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ HOÀNG Ban Thi đua - Khen thưởng
7 000.00.08.H58-191231-0003 31/12/2019 02/01/2020 04/01/2020
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG NGỌC THANH Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả
8 000.00.08.H58-191216-0002 16/12/2019 21/01/2020 03/02/2020
Trễ hạn 9 ngày.
PHẠM THỊ MỸ NGỌC Ban Thi đua - Khen thưởng