STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.15.H58-200108-0002 08/01/2020 07/02/2020 21/02/2020
Trễ hạn 10 ngày.
HỒ NGỌC LÊ Văn phòng Sở VHTTDL