Bộ phận TN và TKQ BQL các KCN
Số hồ sơ xử lý: 75
Đúng & trước hạn: 74
Trước hạn: 42.67
Đúng hạn: 56
Trễ hạn: 1.33%
Lãnh đạo Ban Quản Lý các KCN
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 58
Trước hạn: 27.12
Đúng hạn: 71.19
Trễ hạn: 1.69%
Phòng Môi Trường - Ban Quản Lý các KCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch - Ban Quản Lý các KCN
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 9
Trước hạn: 80
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 10%
Phòng Quản lý doanh nghiệp-lao động
Số hồ sơ xử lý: 2
Đúng & trước hạn: 2
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng quản lý Quy hoạch, xây dựng và Đầu tư
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Ban Quản Lý các KCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%