Lãnh Đạo Sở GD và ĐT
Số hồ sơ xử lý: 290
Đúng & trước hạn: 263
Trước hạn: 54.48
Đúng hạn: 36.21
Trễ hạn: 9.31%
Phòng Giáo dục chuyên nghiệp - Giáo dục thường xuyên
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Giáo dục trung học - Giáo dục thường xuyên
Số hồ sơ xử lý: 19
Đúng & trước hạn: 14
Trước hạn: 21.05
Đúng hạn: 52.63
Trễ hạn: 26.32%
Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục
Số hồ sơ xử lý: 270
Đúng & trước hạn: 249
Trước hạn: 57.04
Đúng hạn: 35.19
Trễ hạn: 7.77%
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 291
Đúng & trước hạn: 264
Trước hạn: 54.64
Đúng hạn: 36.08
Trễ hạn: 9.28%