Bộ phận TN và TKQ Sở GTVT
Số hồ sơ xử lý: 25473
Đúng & trước hạn: 25423
Trước hạn: 22.86
Đúng hạn: 76.94
Trễ hạn: 0.2%
Phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện và người lái
Số hồ sơ xử lý: 299
Đúng & trước hạn: 299
Trước hạn: 85.95
Đúng hạn: 14.05
Trễ hạn: 0%