Lãnh đạo Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 36
Đúng & trước hạn: 36
Trước hạn: 94.44
Đúng hạn: 5.56
Trễ hạn: 0%
Phòng Hành chính CC TCDLCL Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng QLCL & TBT CCTCDLCL Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý CN & Chuyên ngành Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 32
Đúng & trước hạn: 32
Trước hạn: 93.75
Đúng hạn: 6.25
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Khoa học Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 3
Đúng & trước hạn: 3
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Trung tâm TCDLCL Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 46
Đúng & trước hạn: 46
trễ hạn 0
Trước hạn: 93.48
Đúng hạn: 6.52
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở KHCN
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 35
trễ hạn 0
Trước hạn: 94.29
Đúng hạn: 5.71
Trễ hạn: 0%