Lãnh đạo Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 224
Đúng & trước hạn: 224
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế Kế hoạch
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch hạ tầng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Nhà & TTBĐS
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 229
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Thanh tra xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang
Số hồ sơ xử lý: 242
Đúng & trước hạn: 237
Trước hạn: 97.93
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 2.07%
Văn phòng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 227
Đúng & trước hạn: 227
Trước hạn: 100
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%