Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 933
Đúng & trước hạn: 913
Trước hạn: 93.68
Đúng hạn: 4.18
Trễ hạn: 2.14%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0%
Phòng nghiệp vụ dược
Số hồ sơ xử lý: 625
Đúng & trước hạn: 625
Trước hạn: 94.56
Đúng hạn: 5.44
Trễ hạn: 0%
Văn phòng Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 870
Đúng & trước hạn: 870
Trước hạn: 96.09
Đúng hạn: 3.91
Trễ hạn: 0%