Thống kê theo lĩnh vực của
Unknown error type: [8] Undefined variable: TEN_CO_QUAN on line 41 in file F:\webroot\motcua.tiengiang\apps\dichvucong\modules\thongke\thongke_views\ajax-chi-tiet-linh-vuc-co-quan.php

Tiếp nhận Hồ sơ tồn
(năm trước)
Giải quyết Chưa giải quyết Tỉ lệ đúng hạn