Thống kê theo lĩnh vực của Bảo hiểm xã hội TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đăng ký, quản lý cư trú 634 634 634 0 100 %