Thống kê theo lĩnh vực của Bảo hiểm xã hội huyện Tân Phước

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 196 186 183 10 94.9 %