Thống kê theo lĩnh vực của Ban Quản lý Cảng Cá

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 50 50 27 0 100 %