Thống kê theo lĩnh vực của Chi Cục Thuế Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 282 179 145 103 63.5 %