Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ -TBXH Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 2609 1971 1944 638 75.5 %
Người có công 298 284 281 14 95.3 %
Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 0 0 1 0 %