Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Bảo vệ thực vật CC Trồng trọt & BVTV

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo vệ thực vật 51 44 44 7 86.3 %