Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Quản lý chất lượng, chế biến nông sản CC QLCL NLS&TS

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 138 138 138 0 100 %