Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Khai thác và PTNLTS Chi cục Thủy Sản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thủy sản 1059 1059 1052 0 100 %