Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục Chăn nuôi & Thú y Sở Nông Nghiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thú y 159 159 159 0 100 %
Chăn nuôi 4 4 4 0 100 %