Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Chi cục CNTY

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thú y 65 65 65 0 100 %
Chăn nuôi 1 1 1 0 100 %