Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế thị xã Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3464 2124 319 1340 61.3 %