Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 397 254 229 143 64 %
Chứng thực 340 340 340 0 100 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 319 317 263 2 99.4 %
Hộ tịch 153 153 146 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 14 14 14 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 10 9 8 1 90 %
Kinh doanh khí 3 2 1 1 66.7 %
Môi trường 3 2 2 1 66.7 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 2 2 1 0 100 %
Thi đua khen thưởng 2 2 2 0 100 %