Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ -TBXH Huyện Cai Lậy

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 183 165 154 18 90.2 %
Người có công 7 7 7 0 100 %
Bảo vệ và chăm sóc trẻ em 1 1 0 0 100 %