Thống kê theo lĩnh vực của Cục thuế Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 5 3 2 2 60 %