Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kế toán Cty Cấp nước Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Cấp nước 734 728 727 6 99.2 %