Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kế hoach đầu tư & kinh doanh CTY Cấp nước Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Cấp nước 1442 1429 1428 13 99.1 %