Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kỹ thuật Cty Cấp nước Tiền Giang

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Cấp nước 87 74 73 13 85.1 %