Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 12 4 4 8 33.3 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 0 0 6 0 %
Kinh doanh khí 6 4 4 2 66.7 %
Hộ tịch 4 4 4 0 100 %