Thống kê theo lĩnh vực của Chi Cục Thuế Huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 353 102 89 251 28.9 %